Statut Fundacji Rething

Rozdział I. Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Fundacja Rething, zwana dalej Fundacją została ustanowiona przez Marię Kwapisz zwaną dalej Fundatorem aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Joannę Szostak w Kancelarii Notarialnej w Częstochowie przy ulicy Dąbrowskiego 10, w dniu 2 maja 2019 r.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego statutu.
 • 2
 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister Środowiska. 
 • 3
 1. Siedzibą Fundacji jest Częstochowa.
 2. Czas trwania fundacji jest nieograniczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

 • 5
 1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie a także przystępować do spółek i fundacji.
 2. Fundacja może ustanawiać certyfikaty, oznaczenia, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

 • 6
 1. Głównym celem Fundacji jest prowadzenie działań w zakresie ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko i złagodzenia negatywnych skutków środowiskowych działalności człowieka.
 2. Celem Fundacji jest także:
  1. ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
  2. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  3. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
  4. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  5. promocja i organizacja wolontariatu.
 • 7
 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  1. edukację na temat wpływu działalności człowieka na środowisko,
  2. naukę, szkolnictwo wyższe, oświatę i wychowanie,
  3. przeprowadzanie szkoleń, wykładów, warsztatów i prezentacji,
  4. kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  5. organizację konkursów, festiwali i konferencji,
  6. przyznawanie certyfikatów, oznaczeń, nagród i stypendiów,
  7. działalność naukową i naukowo-techniczną,
  8. współpracę z ośrodkami badawczymi i naukowymi w Polsce i zagranicą,
  9. przeprowadzanie badań i audytów,
  10. promocję działań mających na celu zmniejszenie wpływu człowieka na środowisko,
  11. upowszechnianie i ochronę praw konsumentów,
  12. prowadzenie jadłodzielni i sklepu charytatywnego,
  13. turystykę i krajoznawstwo,
  14. działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży,
  15. rekultywację i rewitalizację,
  16. utrzymywanie i tworzenie terenów zielonych,
  17. dofinansowanie i finansowanie inwestycji zmniejszających negatywny wpływ działalności człowieka na środowisko,
  18. porządek i bezpieczeństwo publiczne,
  19. współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi,
  20. działalność na rzecz organizacji pozarządowych,
  21. prowadzenie działalności wydawniczej,
  22. inne, zgodne z prawem działania, wpisujące się w cele Fundacji.
 2. Oprócz realizacji przedsięwzięć inicjowanych przez Fundację, Fundacja może współdziałać z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych, poprzez wsparcie organizacyjne, promocję, częściowe lub całkowite finansowanie przedsięwzięć i pomoc w uzyskaniu funduszy.
 3. Działalność Fundacji, o której mowa w ust.1 jest nieodpłatną działalnością pożytku publicznego.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

 • 8

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie 2000zł wymieniony w akcie notarialnym jej ustanowienia. Z Funduszu Założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000zł.

 • 9
 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
  1. dochodów z działalności gospodarczej,
  2. dochodów z majątku Fundacji,
  3. odsetek bankowych,
  4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
  5. darowizn, spadków, zapisów,
  6. odpisów od podatków,
  7. dotacji i subwencji osób prawnych,
  8. projektów,
  9. innych przewidzianych przez prawo.
 2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana na działalność statutową.
 • 10

Osoby fizyczne lub prawne, które dokonają na rzecz Fundacji darowizn lub dotacji jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 1000zł uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł Ratownika Klimatu.

Rozdział IV. Działalność gospodarcza

 • 11
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie produkcji i sprzedaży towarów i usług. Decyzje o podjęciu, zawieszeniu i rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Fundacji.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów.
 3. Przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez Fundację może być:
  1. PKD 17.22.Z Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych,
  2. PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
  3. PKD 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
  4. PKD 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  5. PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
  6. PKD 58.11.Z Wydawanie książek,
  7. PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
  8. PKD 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
  9. PKD 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii,
  10. PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
  11. PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
  12. PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
  13. PKD 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
  14. PKD 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
  15. PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
  16. PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
  17. PKD 95.11.Z Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych,
  18. PKD 95.12.Z Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
  19. PKD 95.21.Z Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku,
  20. PKD 95.22.Z Naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego,
  21. PKD 95.23.Z Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych,
  22. PKD 95.24.Z Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego,
  23. PKD 95.29.Z Naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego,
  24. PKD 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
  25. PKD 13.92.Z Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych,
  26. PKD 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej,
  27. PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki.
 4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność statutową.

Rozdział V. Organy i organizacja Fundacji

 • 12

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 • 13
 1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do pięciu osób powoływanych przez Fundatora lub jego spadkobiercę na czas nieokreślony.
 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek: 
  1. odwołania przez Prezesa Zarządu,
  2. złożenia pisemnej rezygnacji do Prezesa Zarządu lub Fundatora,
  3. śmierci członka Zarządu.
 3. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu a jeżeli zarząd jest wieloosobowy, może zostać powołany Wiceprezes. Funkcje wyznacza Fundator.
 4. Fundacja zarządzana jest w sposób demokratyczny. W przypadku zatrudnienia pracowników (m.in. na umowę o pracę, umowę cywilnoprawną), osoby te wybierają ze swojego grona przedstawiciela, który ma prawo uczestniczyć w pracach Zarządu z głosem doradczym.
 • 14
 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności: 
  1. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów.
  2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
  3. realizacja celów statutowych,
  4. sporządzanie planów pracy i budżetu,
  5. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  6. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji,
  8. decydowanie o zmianie statutu,
  9. decydowanie o połączeniu i likwidacji Fundacji.
 1. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Umowę       o pracę z Członkami Zarządu zawiera Fundator lub jego spadkobierca lub pełnomocnik powołany przez Fundatora lub jego spadkobiercę.
 2. Wynagrodzenie członka Zarządu  Fundacji nie może przekraczać wartości o której mowa   w art.9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
 3. Wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania i wielkość środków na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie żadnego z pracowników      nie przekracza wartości o której mowa w art. 9 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • 15
 1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż co sześć miesięcy.
 2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych członków, przy czym w przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa,  a w przypadku nieobecności Prezesa, głos Wiceprezesa. Nie dotyczy to wyjątków przewidzianych w statucie. 
 • 16
 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji uprawniony jest Prezes i Wiceprezes Zarządu samodzielnie.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może również składać pełnomocnik ustanowiony przez Prezesa Zarządu.
 3. Do podpisywania umów, które powodują zaciągnięcie zobowiązania lub rozporządzenie majątkiem Fundacji o wartości powyżej 2.000 złotych uprawniony jest Prezes Zarządu lub ustanowiony przez niego pełnomocnik.
 • 17

Członkiem Zarządu Fundacji nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Rozdział VI. Postanowienia końcowe

 • 18
 1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd na podstawie Uchwały, podjętej jednogłośnie przy obecności wszystkich Członków Zarządu. 
 2. Zmiana statutu nie może dotyczyć zmiany celu Fundacji.
 • 19
 1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.
 2. Połączenie nie może nastąpić jeżeli w jego wyniku mógłby ulec zmianie cel Fundacji.
 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd uchwałą podjętą jednogłośnie przy obecności wszystkich Członków Zarządu.
 • 20
 1. W razie wyczerpania środków finansowych i majątku Fundacji w takim stopniu, że dalsza działalność Fundacji nie jest możliwa, Fundacja podlega likwidacji.
 2. Likwidacja następuje na podstawie jednogłośnej uchwały Zarządu podjętej w obecności wszystkich Członków Zarządu Fundacji. 
 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu Fundacji na rzecz instytucji, których działalność odpowiada celom Fundacji.
 • 21

Fundacja składa właściwemu ministrowi sprawozdanie ze swej działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami.